Modlitwy przy sarkofagu Bł. Hanny Chrzanowskiej

Modlitwy przy sarkofagu Bł. Hanny Chrzanowskiej

Aktualnie sarkofag ze szczątkami bł. Hanny Chrzanowskiej znajduje się w nawie południowej kościoła św. Mikołaja, pod nastawą ołtarzową przedstawiającą koronację Matki Bożej. Sarkofag został wykonany z alabastru. Na sarkofagu umieszczono napis: Błogosławiona Hanna Chrzanowska Pielęgniarka 1902-1973. Autorem projektu jest p. Stanisław Juszczak, a fundatorem Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich.

Przy sarkofagu modlą się liczni wierni powierzając nowej Błogosławionej swoje intencje.

Ponadto Parafia św. Mikołaja zaprasza na cotygodniową Adorację Najświętszego Sakramentu z błogosławioną Hanną Chrzanowską oraz comiesięczną Mszę św. w intencji chorych.

—————
„Godzina z Jezusem i Hanną Chrzanowską” 
w każdy czwartek, o godz. 17.00;
Msza św. wieczorna wspólna w intencji
zgłaszanych chorych 
– każdego 28. dnia miesiąca,
kościół św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9
(po Mszy św. – litania do bł. Hanny i uczczenie jej relikwii).

 

Litania do bł. Hanny Chrzanowskiej

O „ Błogosławionej  Pielęgniarce Hannie  Chrzanowskiej Damie Miłosierdzia ”

O „ Błogosławionej  Pielęgniarce Hannie  Chrzanowskiej Damie Miłosierdzia ”

Kazimiera  Zahradniczek   Helena Matoga  Tadeusz Wadas

O „ Błogosławionej  Pielęgniarce Hannie  Chrzanowskiej Damie Miłosierdzia ”.

W związku z ogłoszoną beatyfikacją Hanny Chrzanowskiej na dzień  28 kwietnia 2018 roku, Wydawnictwo Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie  noszące Jej imię, postanowiło przygotować i wydać nadzwyczajną publikację, związaną z tym wyjątkowym wydarzeniem.

Zwróciliśmy się więc do osób z różnych środowisk, które współpracowały  z H. Chrzanowską w różnych okresach Jej życia, z zaproszeniem, do uczestniczenia w gromadzeniu i prezentowaniu swoich refleksji i przeżyć  z tym związanych . Aby tym samym stały się współautorami planowanej publikacji, chroniąc od zapomnienia i zachowując dla następnych pokoleń fakty oczywiste z Jej życia.

Wiele bliskich Jej osób, niestety, już nie żyje, lecz pozostały ich bardzo znaczące relacje i wspomnienia , które zapomniane być nie powinny.

I tak zgromadzony materiał został przez nas uporządkowany i przedstawiony w zwartej pozycji wydawniczej „ Błogosławiona Pielęgniarka Hanna Chrzanowska Dama Miłosierdzia ”.

Jako współredaktorki i współredaktor tej publikacji, z wykształcenia pielęgniarki i pielęgniarz,  każda i każdy z nas z osobna, przedstawiamy krótką informację z procesu jej tworzenia.

KAZIMIERA   ZAHRADNICZEK      Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie są mi szczególnie bliskie, nie tylko ze względu na wydaną pozycję  pod tym tytułem i współorganizowanie Saloniku Historii Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Miałam także  nadzieję, że kilkudziesięcioletni związek z pielęgniarstwem i kształceniem pielęgniarek, umożliwi mi i ułatwi gromadzenie i przygotowanie materiału do tej  publikacji.

W czasie mojej nauki w Państwowej Szkole Pielęgniarstwa w Krakowie, H. Chrzanowska już nie pracowała, lecz pozostali Jej współpracownicy, nauczyciele, opracowane materiały dydaktyczne i wprowadzone metody kształcenia teoretycznego i praktycznego. W tej atmosferze, którą wytworzyła i pozostawiła, kształcono kolejne grupy uczennic. A ja, w następnych latach, miałam możliwość uczestniczyć w organizowanych z Nią spotkaniach.

 Zgromadzony do tej publikacji  materiał i jego zawartość wzbudziły mój zachwyt i podziw, a jednocześnie obawę o podołanie podjętemu wyzwaniu. To ponad  kilkadziesiąt artykułów, przedstawiających relacje świadków z różnych okresów życia H. Chrzanowskiej. Relacje te, przedstawiają środowisko, w którym kształtowała się Jej niezwykła  osobowość , która miała tak znaczący wpływ na rozwój pielęgniarstwa w Polsce. Ale także wpływ na stosunki między ludźmi, spostrzeganie tych, którzy nie mogą lub nie chcą sami sobie pomóc.  Przedstawiają drogę Jej rozwoju zawodowego i naukowego, korzystanie ze stypendiów w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych oraz przeniesienie zdobytego doświadczenia do kształcenia pielęgniarek i praktyki zawodowej w Kraju.  Czyniła to poprzez bardzo liczne publikacje, działalność w stowarzyszeniach zawodowych, ale przede wszystkim w bezpośrednim kontakcie z kształconymi pielęgniarkami i osobami objętymi Jej opieką. Szczególnie rozwijała, opierając na podstawach naukowych,  ukochane przez Nią pielęgnowanie chorych w warunkach domowych, „ których umiała wynajdywać, zwłaszcza takich, którzy wymagali szczególnej opieki ”.

W wielu artykułach,  autorzy, niezależnie od siebie, podkreślają Jej „ wielką pogodę ducha” , „ wspaniałe poczucie humoru” , a także to, iż „ trudności Jej nie zrażały, ale wręcz fascynowały”, a  „ wobec jawnego niedbalstwa, lekceważenia obowiązków służbowych i nieuczciwości była bardzo surowa ”.

Autorytetem dla pielęgniarek i pielęgniarstwa stała się jeszcze za życia. Zapraszana była na spotkania nie tylko z pielęgniarkami i uczennicami szkół pielęgniarskich, byłam uczestniczką takich spotkań. Po  śmierci wielu szkołom nadano Jej imię, i mimo, iż niektóre z nich przestały funkcjonować, ich absolwentki mówią o tym i piszą z dumą, także w tej publikacji.

Jej dorobek naukowy w zakresie teorii i praktyki pielęgniarskiej oraz uniwersalnych wartości i postaw etycznych, stał się podstawą organizowanych konferencji naukowych.

„ Pamiętać należy, że Hanna była  uważana za pionierkę pielęgniarstwa polskiego już za swojego życia, i nawet gdyby nie była beatyfikowana, to i tak na Jej temat pisano by referaty, książki i doktoraty. Tak myślę ” , napisała Małgorzata Brykczyńska. Podzielam tę opinię.

Żywię nadzieję, że ta pozycja wydawnicza,  stanowić będzie, nie tylko dla społeczności pielęgniarek i położnych,  wzruszający dokument o Prekursorce naszego zawodu, a dla kandydatek, być może zachętę,  by pójść Jej drogą.

HELENA   MATOGA      Przygotowując naszą publikację chcieliśmy  ukazać sylwetkę Błogosławionej Pielęgniarki w pełni Jej życia, dziecięcej radości, młodzieńczego entuzjazmu, rodzinnych tragedii, trosk, życiowych wyzwań, radości z wykonywanej pracy, przyjaźni, rozrywki.

Jej dojrzewanie i głęboką wiarę w Boga, aż po wyniesienie na Ołtarze.

Mogliśmy to uczynić dzięki zgromadzonym Jej  osobistym pamiątkom, jak również ofiarowanym  przez rodzinę, znajomych i wypożyczonych z Izb Tradycji ze szkół noszących Jej imię. Osobiste pamiątki zgromadziła Alina Rumun, najbliższa  współpracownica Hanny Chrzanowskiej i wykonawczyni Jej ostatniej woli.

Niestety,  ważne oryginalne dokumenty,  związane z Jej wykształceniem zawodowym,  uległy prawdopodobnie zniszczeniu podczas wojny. Wiele z nich musiała odtwarzać na podstawie poświadczeń świadków.

Dokonana przeze mnie kwerenda w Archiwum Państwowym, IPN, oraz innych, dostarczyła wiele nieznanych dokumentów, zwłaszcza z okresu II wojny światowej, będących  potwierdzeniem Jej morderczej pracy w Radzie Głównej Opiekuńczej (RGO). Przy tej okazji odkryłam dokumenty nestorek pielęgniarstwa powiązanych z konspiracją, jak również inwigilację niektórych koleżanek i środowiska pielęgniarek związanych z Kościołem krakowskim a także  rekolekcji organizowanych w okresie PRL.

Informacje te zawarłam w swojej książce „ W kręgu opiekuńczego czepka”.

Materiały te, posłużyły Komisji Historycznej powołanej przez ks. kard. Franciszka Macharskiego,  do udokumentowania postawy heroicznej Służebnicy Bożej H. Chrzanowskiej w postępowaniu procesowym. Wykorzystane , nie zastrzeżone, stanowiły początek  archiwum Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich (KSPiPP), które zostało usytuowane, dzięki życzliwości Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (MOIPiP) , w jej siedzibie.

Dla tworzenia  przygotowanej publikacji, w moim przypadku, miał miejsce szczęśliwie fakt, że byłam uczennicą Błogosławionej, która była  moją Mistrzynią. Również to, że byłam świadkiem rozszerzającej się opinii o Jej świętości, słyszałam to od Jej podopiecznych. Było także  zwieńczeniem pracy, którą nałożyły na mnie starsze koleżanki w 1993 roku, a którą usankcjonował ks. kard. Franciszek Macharski w 1998 roku, powierzając mi funkcje  vicepostulatorki w składzie Trybunału w procesie na szczeblu diecezji.

Ks. kardynał, odnoszący się z wielkim szacunkiem do pielęgniarek,  wyznaczył w składzie Trybunału notariusza – pielęgniarkę prawnika, oraz dwie  pielęgniarki powołał do Komisji Historycznej. Ostatnia moja rozmowa z ks. kard F. Macharskim odbyła się w zakrystii kościoła św. Mikołaja w Krakowie, w dniu przeniesienia doczesnych szczątków Czcigodnej Służebnicy Bożej H. Chrzanowskiej  do krypty kościoła św. Mikołaja. Przed Mszą św. zostałam poproszona do zakrystii. W obecności ks. proboszcza J. Gubały i ks. K. Kubika, stanęło przede mną dwóch schorowanych kapłanów : ks. kard. F. Macharski i ks. prałat, postulator Antoni Sołtysik, dziękując mi za współpracę  i doprowadzenie do tego etapu procesu. Wzruszona, zaczęłam dziękować ks. kardynałowi za zaszczyt, którego doznałam i zaufanie, którym mnie obdarzył. Odpowiedział krótko i dobitnie : „ Ale pani mnie wyręcza”.

Pragnę  wyrazić wdzięczność  w imieniu naszego środowiska następcom ks. kard.  F. Macharskiego. JE ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi za poniesione koszty procesu, modlitwę i wsparcie.  JE ks. abp Markowi Jędraszewskiemu, za organizację i wzruszającą ceremonię beatyfikacyjną.

 TADEUSZ   WADAS  Nie ma takiej publikacji , która ukazywała by w całości  życie i działalność Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, Pielęgniarki,  Damy Miłosierdzia, jako wzoru do naśladowania dla adeptów sztuki pielęgniarskiej. Stąd moja decyzja o udziale w jej  przygotowaniu.

Przekazujemy publikację,  której współautorami stali  się rodzina i uczennice Błogosławionej oraz Jej współpracownicy, wolontariusze i duchowieństwo.  Jest to także próba opisania organizacji i przeprowadzenia procesu beatyfikacji oraz jego uroczystego zakończenia.

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, była zainteresowana publikacjami  o Błogosławionej, i je wspierała. Wspólnie z Hanną Paszko przygotowaliśmy „ W hołdzie Hannie Chrzanowskiej ”, które zostało wydane w 2011 roku, dedykowane młodym osobom, które są zainteresowane kształceniem w zawodzie pielęgniarskim. Dokonaliśmy analizy „ Rachunku sumienia pielęgniarki ”, który rozpowszechniała H. Chrzanowska, rozważając w nim dylematy i problemy etyczne. Podkreślała właściwą postawę pielęgniarki, chwaląc, kiedy należało, lub wyrażając dezaprobatę mówiąc : „ Hańbą dla pielęgniarki jest odleżyna”.

Po nadaniu naszemu Wydawnictwu imienia Hanny Chrzanowskiej, zostały wydane kolejne  publikacje t. j. Małgorzaty Brykczyńskiej „ Blessed Hanna Chrzanowska ” , która w nakładzie 1500 egzemplarzy została przekazana  uczestnikom w czasie uroczystej beatyfikacji, oraz Hanny Chrzanowskiej „ Pamiętniki listy notatki ”, opracowane przez Alinę Rumun i Marzenę Florkowską.   Na łamach naszego czasopisma „ Małopolskie Pielęgniarki i Położne ”, zamieszczaliśmy artykuły ukazujące osobowość Błogosławionej i Jej dokonania w zakresie teorii i praktyki pielęgniarskiej.

Będziemy to czynić nadal.

Uczestnicząc w przygotowaniach do  uroczystości beatyfikacji, pragnęliśmy, aby jej przebieg był podniosły i pozostał w pamięci uczestników, a udokumentowany w przygotowanej publikacji pozostał na wieczną pamiątkę dla tych, którym nie było dane być obecnym.   Wiele wspaniałych osób włączyło się do tych działań. Przede wszystkim należy podkreślić rolę Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w Krakowie, wicepostulatorki procesu beatyfikacyjnego, Heleny Matogi, duszpasterza pielęgniarek i  położnych Archidiecezji Krakowskiej, ks. dr Kazimierza Kubika .

Polskie pielęgniarki i położne ufundowały  Damie Miłosierdzia sarkofag, Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce  obraz beatyfikacyjny , Parafia św. Mikołaja w Krakowie relikwiarz, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie kielich mszalny a Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, ampułki na wino i wodę.

Społeczność  pielęgniarska z całej Polski przyczyniła się do duchowego przeżycia tej uroczystości. Towarzyszyły jej poczty sztandarowe Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, związków zawodowych, stowarzyszeń katolickich oraz szkół noszących imię Hanny Chrzanowskiej a także bardzo liczna grupa  pielęgniarek i położnych.

Zostało to  udokumentowane opisem i mnóstwem fotografii  zamieszczonych w tej publikacji.

Jako zespół redakcyjny publikacji „ BŁOGOSŁAWIONA   PIELĘGNIARKA HANNA CHRZANOWSKA DAMA MIŁOSIERDZIA ”, dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim Autorom za przekazane wspomnienia, dokumenty,  pamiątki, które wzbogaciły wiedzę o Błogosławionej Hannie Chrzanowskiej. Dziękujemy Rodzinom nie żyjących już Osób, za przekazanie materiałów i dokumentów, które pozwoliło na pełniejsze ukazanie Jej dokonań .

Dziękujemy Autorom, że wraz z Redaktorami, honorarium za tę publikację, przekazali na rzecz Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, z przeznaczeniem na Dom Opieki dla Pielęgniarek i Położnych.

KAZIMIERA  ZAHRADNICZEK    HELENA MATOGA  TADEUSZ WADAS

Litania do bł. Hanny Chrzanowskiej

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEJ HANNY CHRZANOWSKIEJ

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święty Józefie – módl się za nami.
Święty Benedykcie – módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami.
Błogosławiona Hanno Chrzanowska – módl się za nami.
Boga za Jego wielkie dzieła wysławiająca,
Jezusa Chrystusa w tajemnicy Krzyża odnajdująca,
Słowo Boże gorliwie zgłębiająca,
W Eucharystii z Chrystusem się jednocząca,
Z duchowości benedyktyńskiej obficie czerpiąca,
W modlitwie siłę wiary, nadziei i miłości umacniająca,
Z Maryją na pomoc będącym w potrzebie śpiesząca,
Z Matką Bolesną udręczonym współczująca,
W chorych samemu Chrystusowi służąca,
W Kościele świętym oparcia szukająca,
Z pasterzami Kościoła w opiece nad chorymi współpracująca,
Żarem miłości Bożej promieniująca,
Ośmiu błogosławieństw wcieleniem będąca,
Uczynki miłosierdzia ofiarnie spełniająca,
Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca,
Sztuki pielęgniarskiej mądrze nauczająca,
Sumienia pielęgniarek formująca,
Najprostsze posługi względem chorych podejmująca,
O godność stanu pielęgniarskiego zabiegająca,
Chorych i opuszczonych wytrwale szukająca,
Wygnańców i sieroty przygarniająca,
Niepełnosprawnym nadzieję i radość życia przywracająca,
O ciała i dusze podopiecznych dbająca,
W jednaniu chorych z Bogiem pośrednicząca,
Zwyczaj Mszy Świętej w domu chorego wprowadzająca,
Godności chorego z wielkim taktem strzegąca,
Wobec ludzkiej niedoli współczucie budząca,
Do samarytańskiej służby chorym wielu zapalająca,
Do spotkania z chorym i cierpiącym wychowująca,
Boga w pięknie świata dla siebie i innych odkrywająca,
Pogodą ducha smutki rozpraszająca,
Przeciwności mężnie i z ufnością znosząca,
Wszystko, co własne, dla chorych poświęcająca,
Powołanie pielęgniarskie chwalebnie wypełniająca,
Bogu i człowiekowi całym sercem się oddająca,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami błogosławiona Hanno.
W. Abyśmy całym życiem dawali świadectwo miłosierdzia.

Módlmy się.
Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Krakowie
nr 844/2018, Kraków, 28 kwietnia 2018 r.
abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski
ks. Tomasz Szopa, kanclerz
ks. dr hab. Robert Tyrała, cenzor
O łaskach otrzymanych prosimy zawiadomić:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
31-034 Kraków, ul. Kopernika 9
tel. +48 12 431 22 77
e-mail: kancelaria@parafiamikolaj-krakow.pl
115. rocznica Chrztu Świętego Hanny Chrzanowskiej

115. rocznica Chrztu Świętego Hanny Chrzanowskiej

Kościół w Wiązownie, w którym 115 lat temu została ochrzczona bł. Hanna Chrzanowska. Odnowiona zabytkowa chrzcielnica, w której dokonano Chrztu św.

Podczas uroczystości otrzymały Sakrament Chrztu św. dwie dziewczynki. Starsze osoby otrzymały Sakrament Chorych.  Na zdjęciach Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski udziela Sakramentu Chrztu św. nowonarodzonym.

Wystawa „Maria Epstein i Hanna Chrzanowska – niezwykłe krakowskie pielęgniarki”

Wystawa „Maria Epstein i Hanna Chrzanowska – niezwykłe krakowskie pielęgniarki”

7 czerwca br. na dziedzińcu sióstr dominikanek Na Gródku w Krakowie uroczyście otwarto wystawę poświęconą wyjątkowym pielęgniarkom, które swoją służbę sprawowały na terenie tego miasta. Bohaterkami są: Maria Epstein – prekursorka polskiego pielęgniarstwa zawodowego oraz bł. Hanna Chrzanowska, która całym sercem zabiegała o troskę nad chorymi pozostającymi w domach oraz o pomoc im nie tylko w kwestiach opieki nad ciałem, ale także zadbanie o ich potrzeby duchowe.

Te dwie wspaniałe Pielęgniarki znały się osobiście, gdyż bł. Hanna Chrzanowska była uczennicą Marii Epstein, a potem łączyła ich szczera przyjaźń, nawet wówczas, gdy Maria wstąpiła do klasztoru dominikanek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tej bardzo ciekawej wystawy, do której materiały udostępniły mniszki dominikańskie i która znajduje się na dziedzińcu ich klasztoru Na Gródku w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 21. Wystawa będzie dostępna dwa miesiące.

Portret beatyfikacyjny i relikwiarz

Portret beatyfikacyjny i relikwiarz

Portret beatyfikacyjny – obraz przedstawia postać 30-letniej pielęgniarki – Hanny Chrzanowskiej. W rękach Błogosławiona trzyma różaniec oraz Rachunek sumienia pielęgniarki, którego jest autorką. Portret namalowano na podstawie fotografii. Autorem obrazu jest p. Zbigniew Juszczak.

Relikwiarz – relikwie Błogosławionej zostały umieszczone w kapsułce w kształcie serca – symbolu oddania swojego życia dla drugiego człowieka. Serce zostało przyozdobione kamieniami, dla podkreślenia kobiecej delikatności i piękna. Całość zamknięta jest w kształcie klasycznego czepka pielęgniarskiego, symbolu misji jakiej podjęła się bł. Hanna Chrzanowska. Autorem relikwiarza jest p. Marek Nowak z firmy Manogold z Zabierzowa.