Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 20

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 21

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 20

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 21

Pierwsza Międzynarodowa Pielgrzymka Śladami Bł. Hanny Chrzanowskiej w pierwszą rocznicę beatyfikacji

2019/06/03

{:pl}

Pierwsza Międzynarodowa Pielgrzymka 

pielęgniarek z Anglii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych
Śladami Bł. Hanny Chrzanowskiej w pierwszą rocznicę beatyfikacji

Początek:       Poniedziałek 22 kwietnia 2019r.

Zakończenie: Poniedziałek 29 kwietnia 2019r.

W poniedziałek 22 kwietnia 2019r. rozpoczęła się Pierwsza Międzynarodowa Pielgrzymka Śladami Bł. Hanny Chrzanowskiej w pierwsza rocznicę beatyfikacji. Po przyjeździe
do Warszawy i zakwaterowaniu w hotelu, zwiedzaliśmy Stare Miasto. Wieczór zwieńczyła wspólna kolacja.

Wtorek 23 kwietnia rozpoczął się Mszą Świętą w języku angielskim u Ojców Dominikanów na Ul. Freta o godzinie 10. Mszę Świętą odprawił Ojciec Andrzej Ponikowski.
W uroczystości wzięło udział wiele polskich pielęgniarek, wśród nich Pani Krystyna Wolska – Lipiec.

                        

                   Dominican Father                                           Czytanie w Kaplicy Dominikańskiej 

                                                                                                                                                                                                         (czyt.  Diana Ruzicka)

Po Mszy, zwiedzaliśmy miejsca związane z Bł. Hanną w Warszawie:

 • Senatorska – w mieszkaniu, w obrębie zbudowań przy ul. Senatorskiej 38 urodziła się Hanna Chrzanowska
 • Ambasada Republiki Włoskiej w dawnym Pałacu Szlenkierów przy pl. Dąbrowskiego 6
 • Szpital Imienia Karola i Marii – Pozostałości szpitala
 • WSP (Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa) na Smolnej
 • Ulica Koszykowa WSP – Izby
 • Muzeum historii pielęgniarstwa – mieści się obecnie w Warszawskiej Okręgowej Izbie przy ul. Żelaznej. Zbiory należą do Komisji Historycznej PTP Zarządu Głównego i  zawierają dokumenty Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.

                   

Muzeum historii pielęgniarstwa w Izbie Warszawskiej

Kolejnym etapem była podróż autokarem do Wiązownej.

                                                                                    

                 Nabożeństwo paraliturgiczne odnowienia                            Litania do Bł. Hanny                                              Po modlitwie i odnowieniu Chrztu w Kościele Św Wojciecha

             ślubów chrzcielnych w Kościele Św. Wojciecha            (po prawej chrzcielnica odnowiona 

                    (Geraldine z zapaloną świecą z Lourdes)                       na 115 rocznicę chrztu Hanny  

                                                                                                                której obchody odbyły się w czerwcu 2019 r. 

                                                                                                                            a przy chrzcielnicy Hanny

                                                                                                                   i mały relikwiarzyk obok kwiatów)   

Następnym etapem pielgrzymki była Częstochowa.

Środa 24 kwietnia rozpoczęła się Mszą Świętą na Jasnej Górze. Następnie –  Droga Krzyżowa i zwiedzanie Klasztoru. Po południu udaliśmy się w podróż do Krakowa.

Na czwartek 25 kwietnia zaplanowana została wycieczka w góry – ulubione miejsce odpoczynku Hanny Chrzanowskiej. Naszym celem było Zakopane, gdzie odprawiona została Msza Święta w Kościele NMP z Fatimy oraz wyprawa na Gubałówkę.

              Wspólne zdjęcie na tle Tatr

Piątek 26 kwietnia rozpoczął się poranną Mszą Świętą u sióstr Dominikanek na Gródku. Po Mszy zwiedziliśmy Muzeum Krakowa Fabryka Szyndler’a – czasy okupacji.
Po południu wyjechaliśmy do Trzebini, gdzie Hanna zainicjowała rekolekcje dla chorych. Spotkaliśmy się tam z ks. Piotrem Stawarzem. Wzięliśmy udział w modlitwie w Bazylice Najśw. Serca Jezusowego, w której modlili się uczestnicy rekolekcji. Następnie zwiedzaliśmy park i Grotę, do której odbywały się procesje w uroczystość Bożego Ciała. Budynek i pomieszczenia rekolekcyjne poddane były gruntownemu remontowi.

                               

       Hanna Chrzanowska w Trzebini                         Pamiątkowe zdjęcie przy obrazie Bł. Hanny

Bazylika Serca Pana Jezusa w Trzebini

Potem wyjechaliśmy do szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie i spotkaliśmy się z ks. Janem Klimkiem – Kapelanem. W kaplicy odmówiliśmy  litanię do Bł. Hanny. Autokarem objechaliśmy cały teren parku szpitalnego wraz z usytuowanymi zabytkowymi budynkami szpitala. Obecnie niektóre z nich pozostają w  gruntownym remoncie.

                                                                     

           Szpital psychiatryczny w Kobierzynie                               Tablica na ścianie kaplicy w Kobierzynie                           Tablice pamiątkowe przy Szpitalu w Kobierzynie poświęcone                                                                                                                     poświęcona Hannie Chrzanowskiej – dyrektorce                pacjentom pomordowanym w czasie II Wojny Światowej

              

Zwiedzanie szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie

Kaplica w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie

                                                  

                                                                                                   Hanna Chrzanowska                                                          Zwiedzanie Kaplicy w Kobierzynie.              

                                                                                                 w Kaplicy w Kobierzynie                                Małgorzata Brykczyńska, organizatorka pielgrzymki i Geraldine.               

W sobotę 27 kwietnia rozpoczęła się pielgrzymka śladami Bł. Hanny po Krakowie z nowymi uczestnikami, którzy dojechali na weekendową pielgrzymkę. Zaczęliśmy Mszą po angielsku w kaplicy mniszek Karmelitanek na Łobzowskiej o 10 rano. Mszę Świętą odprawił Ks. Włodzimierz Skoczny.

                           

    Msza Święta u SS Karmelitanek                               Po Mszy u SS Karmelitanek

Trasa trwała cały dzień. Odwiedziliśmy SS Szarytki na Warszawskiej i dawne pomieszczenia ambulatorium Pań Ekonomek.

             

                                                                     Spotkanie u SS Szarytek                                                                                      Pod tablicą upamiętniającą powstanie Szkoły Zawodowych Pielęgniarek

                                                          

        

                                                                                                                Dawne pomieszczenia ambulatorium Pań Ekonomek (obecnie przedszkole)

Następne zwiedzane miejsca, to:

 • Ulica Kopernika / Szkoła Krakowska
 • Szkoła SS Urszulanek – Siostry zaprezentowały księgę uczennic z lat 1915 – 1920, z wpisem dotyczącym przebiegu nauki uczennicy H. Chrzanowskiej.

             

Spotkanie u SS Urszulanek

 • Opactwo Tynieckie i uczestnictwo w Nieszporach

Wieczorem zaś czekała na nas wspólna kolacja w hotelu.

W niedzielę 28 kwietnia, rano po śniadaniu zwiedzaliśmy Bazylikę OO Franciszkanów i Kaplica SS Felicjanek.

Tramwajem pojechaliśmy do Łagiewnik. O 12.30 w południe rozpoczęła się Msza Święta w Sanktuarium w Łagiewnikach. Po Mszy Zwiedzaliśmy Sanktuarium Miłosierdzia,
a wieczorem udaliśmy się do Kościoła Św Mikołaja na spotkanie z krakowskimi pielęgniarkami, a także słuchaczkami szkół medycznych noszących imię Hanny Chrzanowskiej. Słuchaczki
z Ostrowa Wielkopolskiego przedstawiły bardzo ciekawy program słowno-muzyczny o swojej Patronce. Pani Helena Matoga zaprezentowała najnowszą książkę „Hanna Chrzanowska. Dama miłosierdzia”, której jest współautorką, razem z Kazimierą Zahradniczek i Tadeuszem Wadasem. Szkoła Medyczna z Nowej Huty zaprezentowała filmowe nagranie z uroczystości nadania szkole imienia Hanny Chrzanowskiej, a my zaprezentowałyśmy swoje pieśni w języku angielskim. Następnie wszyscy udali się na Mszę Świętą z Arcybiskupem w rocznicę beatyfikacji Hanny.

Ostatni dzień, poniedziałek 29 kwietnia, zaczęliśmy Mszą Świętą po angielsku w Kościele Św Mikołaja o 9.30 rano. Mszę Świętą odprawił O. Jacek Hubicki, Jezuita. Całość zwieńczyła wspólna modlitwa przy sarkofagu Bł. Hanny i odmówienie litanii do Bł. Hanny.

              

   Wspólna modlitwa przy relikwiach Bł. Hanny w kościele Św. Mikołaja w Krakowie

Na zakończenie pielgrzymki pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników.

Pamiątkowe zdjęcie w kościele Św. Mikołaja w Krakowie

DZIĘKUJEMY

{:}{:en}

                            The first International Pilgrimage
               In the footsteps of Blessed Hanna Chrzanowska in the first anniversary of the beatification

                            Beginning: Monday, April 22, 2019.

                            Completion: Monday, April 29, 2019.

On Monday, 22 April 2019. to submit the First International Pilgrim in the footsteps of Blessed Hanna Chrzanowska in the first anniversary 
of the beatification. Upon arrival to Warsaw and accommodation in a hotel, we visited the Old Town. The evening was crowned by a shared dinner.

Tuesday, April 23, start with the holiday in the language of the Dominican Fathers on Ul. Freta at 10 am Holy Mass was celebrated 

by Father Andrzej Ponikowski. Participation in the participation of Polish Polish nurses, among them Ms. Krystyna Wolska - Lipiec.

                        

                   Dominican Father                                      Dr reading in Dominican Chapel

Senatorska - Pałac Szlenkierów After Mass, we visited places associated with Bl. Hanna in Warsaw:

- Italian Embassy - Zytnia Street
- Hospital of the name of Karol and Maria - Remains of the hospital
- WSP at Smolna
- Koszykowa Street WSP - Izby
- Museum of nursing history - is now located in the Warsaw District Chamber at ul. The iron. The collections belong 
to the PTP Historical Commission of the Main Board and contain documents from the Graduate School of the Warsaw School of Nursing.
The next stage was a coach trip to Wiązowna.

          

Paraliturgical devotion for the renewal of baptismal weddings in the Church of Saint. Wojciech

After the paraliturgical service, renewing baptismal weddings in the Church of St. Adalbert
Wednesday, April 24, began with a Mass at Jasna Góra. Then - the Way of the Cross and visiting the Monastery. The next stage of the trip was Częstochowa, 
where the day ended with accommodation in the Pilgrim's House.

In the afternoon we went on a trip to Krakow.

On Thursday, April 25, a trip to the mountains was planned - Hanna Chrzanowska's favorite resting place. Our goal was Zakopane, 
where the Holy Mass was celebrated in the Church of the Blessed Virgin Mary from Fatima and an expedition to Gubałówka.

A common photo on the background of the Tatra Mountains

Friday, April 26, began with the morning Holy Mass at the Dominican Sisters in Gródek. After the Mass, we visited the Museum of Krakow, 
the Szyndler Factory - the times of occupation.
In the afternoon we left for Trzebinia, where Hanna initiated a retreat for the sick. We met there with Fr. Piotr Stawarzem. We took part
in prayer at the church in Trzebinia.

                        

Hanna Chrzanowska in Trzebinia       A commemorative photo by Blessed Hanna
Then we went to the psychiatric hospital in Kobierzyn and we met with ks. Jan Klimek - Chaplain.

Psychiatric hospital in Kobierzyn

Commemorative plaque of Blessed Hanna in Kobierzyn

Memorial plaques at Szpital w Kobierzyn

  

Visiting a psychiatric hospital in Kobierzyn

                        

Hanna Chrzanowska                    Commemorative photo
in the Chapel in  Kobierzyn        in the Chapel in Kobierzyn

Visiting the Chapel in Kobierzyn
On Saturday, April 27, a pilgrimage began in the footsteps of Bl. Hanna after Krakow. We started the Mass in English in the chapel of the nobles 
of Poor Clares at Łobzowska at 10 am. The Holy Mass was celebrated by Fr. Włodzimierz Skoczny.Całość ended with a shared dinner at the hotel with new participants who arrived on the weekend pilgrimage.

                           

Holy Mass at the SS Poor Clares      After Holy Mass at the SS Poor Clares

   

                                     Meeting with the SS. Szarytek

The route lasted all day. We visited the SS Szarytki (St. Filipa Street) and the former rooms of the Outpatients' Outpatient Department.

    

Former premises of the Outpatients' Infirmary
The next places visited are:

- Kopernika Street / Cracow School
- SS Ursuline School
- Tyniec Abbey and participation in Vespers
In the evening, a dinner at the hotel awaited us.

On Sunday, April 28, we visited the Basilica in the morning after breakfast
OO Franciscans and the SS Felicjanek Chapel.

We took a tram to Łagiewniki. At 12.30 at noon, the Holy Mass began at the Sanctuary in Łagiewniki. After the Mass, we visited the Sanctuary of Mercy,
and in the evening we went to the Church of St. Nicholas for the festivities and the Holy Mass with the Archbishop on the anniversary of Hina's 
beatification.

Last day, Monday 29th April, we began the Holy Mass in English in the Church of St. Nicholas at 9.30 in the morning. Holy Mass was celebrated 
by Father Jacek Hubicki, Jesuit. The whole was crowned with a common prayer at Blessed Hanna's sarcophagus and recitation of the Litany to Bl. Hanna.

   

 Common prayer at the relics of Blessed Hanna in the church of Saint. Nicholas in Krakow

( https://parafiamikolaj-krakow.pl/blogoslawiona-hanna-chrzanowska-1902-1973-zyciorys/ )

A commemorative photo at the relics of Blessed Hanna
At the end of the pilgrimage, a souvenir photo of all participants.

Commemorative photo in the church of Saint. Nicholas in Krakow
                                    THANK YOU

{:}

0 komentarzy