Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 20

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 21

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 20

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/hania1973/hannachrzanowska.pl/public_html/wp-content/themes/hanna/functions.php on line 21

{:pl}Kalendarium procesu beatyfikacyjnego{:}{:en}Timeline of the beatification process{:}

2018/03/09

{:pl}Kalendarium procesu beatyfikacyjnego Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej

Kwiecień 1993r. Po Mszy św. odprawionej w Bazylice oo Franciszkanów przez  ks. bpa Stanisława Smoleńskiego w XX śmierci, wśród zgromadzonych pielęgniarek, chorych i ich opiekunów, padł wniosek o podjęcie starań o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej. Z wnioskiem wystąpiła pielęgniarka Zofia Szlendak – Cholewińska.

4 grudzień 1995 r. Podczas wizytacji kanonicznej Parafii św. Mikołaja w Krakowie przez JE ks. kard. Franciszka Macharskiego, po spotkaniu z przedstawicielami Służby Zdrowia, Zarząd Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z jego prezesem Izabelą Ćwiertnią, duszpasterzem pielęgniarek i położnych ks. Kazimierzem Kubikiem, zwrócił się do ks. kardynała z prośbą o wszczęcie starań zmierzających do wyniesienia na ołtarze  Hanny Chrzanowskiej.

Marzec 1997 r. Biskupi polscy zebrani na 287  Konferencji Episkopatu Polski wyrazili pozytywną opinię o stosowności wszczęcia procesu.

Powołanie przez ks. kardynała F. Macharskiego Komisji Historycznej pod przewodnictwem prof. dr hab. Urszuli Perkowskiej i  członków w osobach pielęgniarek : Krystyny Pęchalskiej i Marii Przybylskiej.

Październik 1998 r. Zakończenie prac Komisji Historycznej. Proboszcz parafii św. Mikołaja ks. prałat Antoni Sołtysik zwrócił się oficjalnym pismem do ks kardynała o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej.

3 listopada1998 r. JE ks kard Franciszek Macharski wydanym dekretem uroczyście otworzył proces beatyfikacyjny.

Odbyło się zaprzysiężenie Trybunału w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich. Ceremonii dokonał ks kardynał w obecności mianowanego referenta ds kanonizacyjnych ks prof. hab. Stefana Ryłko. Asystenci ks. Andrzej Scąber i ks. Andrzej Grodecki . Postulatorem zaprzysiężono ks Antoniego Sołtysika  – proboszcza parafii św. Mikołaja, wicepostulatorem – pielęgniarkę Helenę Matogę, notariuszem prawnika, pielęgniarkę Marię Cherian.

Maj 1999 r. W kościele św. Mikołaja w Krakowie w każdą trzecią środę miesiąca trwają modlitwy o wyniesienie na ołtarze Hanny Chrzanowskiej. Jest to jednocześnie dzień spotkań formacyjnych dla pielęgniarek i położnych.

Rozpoczęto przesłuchania świadków życia i dzieła Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Przesłuchano ponad 70 osób.

30 grudnia 2002 r. Uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym, Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej przez JE ks. kard F. Macharskiego.

30 stycznia 2003 r. Przekazanie dokumentów procesowych do Kongregacji ds Kultu Świętych przy Stolicy Apostolskiej. Postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego został wybrany ks. prałat Mieczysław Niepsuj, dyrektor Domu Polskiego w Rzymie. Dokumenty przekazali : ks. Postulator Antoni Sołtysik wraz z ks. Kazimierzem Kubikiem.

Rozpoczęto opracowywanie POSITIO.

30 września 2015 r. podczas audiencji w Watykanie dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, Papież Franciszek potwierdził dekrety o heroiczności cnót Sług Bożych ks. Franciszka Blachnickiego i pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej.

6 kwietnia 2016 r. doczesne szczątki Czcigodnej Służebnicy Bożej zostały przeniesione z Cmentarza Rakowickiego do krypty kościoła św. Mikołaja  w Krakowie przy ul. Kopernika 9.

7 lipca 2017 r. Zatwierdzenie przez Papieża Franciszka dekretu beatyfikacyjnego Czcigodnej Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Podstawą było uznanie cudu za przyczyna Sługi Bożej.

7 grudnia 2017 r. wydanie Dekretu przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego Marka Jędraszewskiego, powołującego Komitet Organizacyjny dla przygotowania uroczystości beatyfikacyjnej przewidzianej na 28 kwietnia 2018r., w przeddzień 45 rocznicy śmierci Służebnicy Bożej.{:}{:en}

Timeline of the beatification process of the Venerable Servant of God Hanna Chrzanowska

April 1993. After the Mass in the Basilica of the Franciscans, Fr. Bp. Stanisław Smoleński in the twentieth death, among the gathered nurses, the sick and their guardians, a request for efforts to initiate the beatification process of Hanna Chrzanowska was made. The application was made by the nurse Zofia Szlendak – Cholewińska.

December 4, 1995. During the canonical visitation of the parish Nicholas in Krakow by HE, priest Cardinal. Franciszek Macharski, after a meeting with representatives of the Health Service, the Board of the Catholic Department of the Association of Polish Nurses and Midwives with its president Izabela Ćwiertnia, priest and midwife of priests Kazimierz Kubik, he asked Fr. Cardinal with a request to initiate efforts to elevate Hanna Chrzanowska to the altars.

March 1997. The Polish bishops gathered at the 287th Conference of the Polish Episcopate expressed a positive opinion on the appropriateness of initiating the trial.
Appointment by Fr. Cardinal F. Macharski of the Historical Commission chaired by prof. dr hab. Urszula Perkowska and members of nurses: Krystyna Pęchalska and Maria Przybylska.

October 1998. The end of the work of the Historical Commission. Parish priest of Saint. Nicholas Monsignor Antoni Sołtysik turned in an official letter to the Cardinal for the opening of the beatification process of Hanna Chrzanowska.

On November 3, 1998, HE Cardinal Franciszek Macharski issued the decree solemnly opened the beatification process.
The court was sworn in at the chapel of the Krakow Archbishops. The ceremony was given by the Cardinal in the presence of the appointed referent for canonization priest prof. hab. Stefan Ryłko. Assistants of Father Andrzej Scąber and priest Andrzej Grodecki. The postulator was sworn in by priest Antoni Sołtysik – parish priest of St. Mikołaj, vice postulator – nurse Helena Matoga, notary lawyer, nurse Maria Cherian.

May 1999. In the church of St. Mikołaja w Krakowie On every third Wednesday of the month, prayers are being held to raise Hanna Chrzanowska to the altars. It is also a day of formation meetings for nurses and midwives.
The interrogation of the witnesses of life and the work of the Servant of God Hanna Chrzanowska began. Over 70 people were interviewed.

December 30, 2002. Solemn closure of the beatification process at the diocesan level, Servant of God Hanna Chrzanowska by HE, Cardinal F. Macharski.

January 30, 2003. Transfer of procedural documents to the Congregation for the Cult of Saints at the Holy See. Roman postulator of the beatification process was elected priest. prelate Mieczysław Niepsuj, director of the Polish Home in Rome. Documents were delivered by: Postulator Antoni Sołtysik together with priest Kazimierz Kubik.
The development of POSITIO has begun.

30 September 2015 during an audience in the Vatican for the prefect of the Congregation for the Causes of Saints, Card. Angelo Amato, Pope Francis confirmed the decrees on the heroic virtues of the Servants of God, Fr. Franciszek Blachnicki and nurse Hanna Chrzanowska.

On April 6, 2016, the mortal remains of the Venerable Servant of God were moved from the Rakowicki Cemetery to the crypt of the church of St. Nicholas in Krakow at ul. Copernicus 9.

July 7, 2017 Approval by Pope Francis of the decree of the beatification of the Venerable Servant of God Hanna Chrzanowska. The basis was the recognition of the miracle as the cause of the Servant of God.

December 7, 2017 issue of the Decree by priest Archbishop Metropolitan of Krakow Marek Jędraszewski, who appointed the Organizing Committee for the preparation of the beatification ceremony planned for April 28, 2018, on the eve of the 45th anniversary of the death of the Servant of God.{:}

0 komentarzy