{:pl}Konferencja naukowa „Siostra naszego Boga”{:}{:en}Scientific conference „Sister of our God”{:}

2018/04/08

{:pl}

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na konferencję naukową „Siostra naszego Boga – w przeddzień beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej”, która  będzie miała miejsce 12 kwietnia 2018 roku w auli przy ul. Bernardyńskiej 3. Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00.

Konferencja składać się będzie z dwóch części. W pierwszej (godz. 10.00-13.00) znajdzie się pięć wykładów poświęconych rysowi świętości Hanny Chrzanowskiej oraz dziełu, które rozpoczęła i które trwa po dziś dzień, stanowiąc inspirację dla tych, którzy niosą pomoc chorym i potrzebującym. Część druga (godz. 13.45-15.45), panelowa, to spotkanie ze świadkami świętości Hanny Chrzanowskiej oraz tymi, których postać Sługi Bożej zainspirowała do własnych, głębokich religijnych refleksji oraz do twórczości literackiej.

ks. dr hab. Antoni Świerczek

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Program:

10.00 – Rozpoczęcie konferencji Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski
Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rektor UPJPII w Krakowie Ks. dr hab. Antoni Świerczek, Dziekan WNS UPJPII w Krakowie

Część I (wykłady i dyskusja)

Prowadzenie: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII
10.30 – 11.00 – ks. prof. dr hab. Zdzisław Kijas,  Być blisko potrzebującego
11.00 -11.30 – ks. dr hab. Grzegorz Godawa,  Idea opieki domowej realizowana dziś

11.30 – 12.00 – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Zapotrzebowanie na długoterminową opiekę w warunkach środowiskowych
12.00 – 12.30 – ks. dr Kazimierz Kubik, Integralna wizja chorego w posłudze i apostolstwie Hanny Chrzanowskiej
12.30 – 13.00 – Marta Mordarska, Dyrektor PFRON Oddział Małopolska – Działania wspierane przez PFRON poza placówką

13.00 – 13.45 – przerwa

Część II (panel i dyskusja)

Prowadzenie: ks. dr Marcin Cholewa (13.45 – 15.30)
– ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII w Krakowie
– red. Marzena Florkowska, autor książki Radość dawania. Hanna Chrzanowska
– red. Paweł Zuchniewicz, autor książki Siostra naszego Boga
– Stanisław Kracik, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Babińskiego w krakowskim Kobierzynie
– Helena Matoga, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej
– Maria Zielińska, prezes Fundacji AGAPE Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej

15.30 – Podsumowanie

 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

{:}{:en}The Faculty of Social Sciences of the Pontifical University of John Paul II in Krakow invites you to the scientific conference „Sister of our God – on the eve of beatification of Hanna Chrzanowska”, which will take place on April 12, 2018 in the hall at ul. Bernardyńska 3. Starting the meeting at 10.00.

 

The conference will consist of two parts. In the first (10.00-13.00) there will be five lectures devoted to Hanna Chrzanowska’s sanctity and the work she has begun and which continues to this day, providing inspiration to those who help the sick and the needy. Part two (13.45-15.45), panel, is a meeting with the witnesses of the sanctity of Hanna Chrzanowska and those whose character of the Servant of God inspired her own deep religious reflections and literary creativity.

Fr.. dr hab. Antoni Świerczek

Dean of the Faculty of Social Sciences

 

Program:

10.00 – Beginning of the conference Archbishop Marek Jędraszewski, Metropolitan of Cracow
Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, Rector of the UPJPII in Krakow Fr. dr hab. Antoni Świerczek, Dean of the WNS UPJPII in Krakow

Part I (lectures and discussion)

Hosted by: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII
10.30 – 11.00 – priest prof. dr hab. Zdzisław Kijas, Be close to the needy
11.00 -11.30 – priest dr hab. Grzegorz Godawa, Idea of ​​home care implemented today

11.30 – 12.00 – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, The demand for long-term care in environmental conditions
12.00 – 12.30 – priest dr Kazimierz Kubik, Integral vision of the sick in the ministry and apostolate of Hanna Chrzanowska
12.30 – 13.00 – Marta Mordarska, Director of PFRON Małopolska Branch – Activities supported by PFRON outside the institution

13.00 – 13.45 – break

Part II (panel and discussion)

Host: ks. dr Marcin Cholewa (13.45 – 15.30)
– priest prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, UPJPII in Krakow
– edited by Marzena Florkowska, author of the book Radość dawania. Hanna Chrzanowska
– ed. Paweł Zuchniewicz, author of the book, Sister of our God
– Stanisław Kracik, director of the Neuropsychiatric Hospital Babińskiego in Kraków’s Kobierzyn
– Helena Matoga, vice postulator of the beatification process of Hanna Chrzanowska
– Maria Zielińska, President of the AGAPE Foundation for Assistance to Disabled People Hanna Chrzanowska

15.30 – Summary

University of John Paul II in Krakow

{:}

0 komentarzy