{:pl}Przeniesienie relikwii Hanny Chrzanowskiej{:}{:en}Relocation of the relics of Hanna Chrzanowska{:}

2018/04/05

{:pl}W środę – 4 kwietnia – w kościele św. Mikołaja w Krakowie odbyło się uroczyste przeniesienie doczesnych szczątków Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej z podziemi świątyni do kaplicy przeznaczonej dla uczczenia przyszłej Błogosławionej. Złożono je w alabastrowym sarkofagu, który jest darem polskich pielęgniarek i położonych.

Przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych doczesne szczątki zostały uroczyście wniesione do świątyni. Modlitwie przewodniczył ks. bp Jan Zając. Miedziana trumna ze szczątkami Chrzanowskiej została opatrzona pieczęciami Archidiecezji Krakowskiej, a następnie włożona do alabastrowego sarkofagu, który umieszczono przy późnogotyckim ołtarzu ze sceną Koronacji Marii.

Na wieku sarkofagu umieszczono napis: „Błogosławiona Hanna Chrzanowska, pielęgniarka”, a na korpusie – krzyż oraz daty urodzin i śmierci Sługi Bożej. Na razie – do czasu beatyfikacji – będzie on zasłonięty. Po uroczystości, która będzie mieć miejsce 28 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wierni będą mogli się tam modlić przy relikwiach przyszłej Błogosławionej. Na bocznej ścianie kaplicy zawiśnie także obraz z wizerunkiem Hanny Chrzanowskiej.

Jak wyjaśnił nam ks. dr Andrzej Scąber, delegat arcybiskupa krakowskiego ds. kanonizacji, uroczystość przeniesienia doczesnych szczątków Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, była dopełnieniem tego co miało miejsce dwa lata temu na Cmentarzu Rakowickim. – Dokładnie dwa lata temu, 6 kwietnia 2016 roku, nastąpiła ekshumacja, rekognicja, czyli rozpoznania szczątków oraz pobrania niewielkich fragmentów do przyszłych relikwiarzy i

przeniesienie ich do kościoła św. Mikołaja w Krakowie – wyjaśnił kapłan i dodał, że przez te dwa lata kości spoczywały w podziemiach świątyni, czekając na decyzję papieską w sprawie cudu. – Gdy Ojciec Święty zaaprobował cud przez wstawiennictwo Hanny Chrzanowskiej można było ustalać termin beatyfikacji. Sekretariat Stanu na prośbę arcybiskupa krakowskiego potwierdził termin, który będzie miał miejsce 28 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – przypomniał ks. Scąber.

Rekognicja, pobranie relikwii należy do istotnych elementów procesu kanonizacyjnego. Najczęściej dokonuje się to przed samą beatyfikacją w celu pobrania małych cząstek kośćca, które potem są przeznaczone dla relikwii, dla uczczenia wiernych, którzy o to proszą. – Te relikwie będą mogły pozyskiwać przede wszystkim wspólnoty parafialne, kaplice szpitalne, a w wyjątkowych sytuacjach osoby prywatne – powiedział nam kapłan.

Kiedy dwa lata temu kościec był czyszczony, konserwowany i zabezpieczany, wówczas zostały zabezpieczone kości na relikwie. – Dziś do tych wydzielonych części, które niebawem staną się relikwiami, zostały dobrane inne części kośćca Służebnicy Bożej. Postulacja przygotowała sto kapsułek z relikwiami. Zostało jednak pobrane wiele więcej relikwii, niż na razie istnieje potrzeba, ze względu na to, że następna rekognicja będzie mogło nastąpić dopiero przed kanonizacją, a więc nie wiemy kiedy – może za parę, a może za kilkadziesiąt lat – zaznaczył ks. Scąber.

Część relikwii zostanie przekazana do parafii, które sygnalizują, że są zainteresowane relikwiami, a część będzie przechowywana w skarbcu kościelnym.

Małgorzata Pabis

(źr. Archidiecezja Krakowska)

{:}{:en}On Wednesday – April 4 – at the church of Saint. Nicholas in Krakow held a solemn transfer of the mortal remains of the Venerable Servant of God Hanna Chrzanowska from the underground of the temple to the chapel dedicated to celebrate the future Blessed. They were deposited in an alabaster sarcophagus, which is a gift from Polish nurses and locals.

 

With the singing of the Litany to All Saints, the mortal remains were solemnly brought to the temple. Prayer was presided over by Fr. Bishop Jan Zając. The copper coffin with the remains of Chrzanowska was affixed with the seals of the Archdiocese of Krakow, and then put into an alabaster sarcophagus, which was placed at the late-gothic altar with the scene of the Coronation of Mary.

 

At the age of the sarcophagus there is an inscription: „Blessed Hanna Chrzanowska, nurse,” and on the corpus – the cross and the date of birth and death of the Servant of God. For now – until the beatification – it will be covered. After the ceremony, which will take place on April 28 at the Sanctuary of the Divine Mercy in Kraków-Łagiewniki, the faithful will be able to pray there next to the relics of the future Blessed. A painting with the image of Hanna Chrzanowska will also hang on the side wall of the chapel.

As Fr. Dr. Andrzej Scąber, the delegate of the Archbishop of Krakow for canonization, the ceremony of transferring the temporal remains of the Venerable Servant of God Hanna Chrzanowska, was the complement of what took place two years ago at the Rakowicki Cemetery. – Exactly two years ago, on April 6, 2016, there was an exhumation, a recognization, that is, the recognition of remains and the collection of small fragments to future reliquaries and

transferring them to the church of St. Nicholas in Krakow – the priest explained and added that during these two years the bones rested in the basement of the temple, waiting for the papal decision regarding the miracle. – When the Holy Father approved the miracle through the intercession of Hanna Chrzanowska, it was possible to set the date of beatification. The Secretariat of State at the request of the Archbishop of Kraków confirmed the date which will take place on April 28, 2018 at the Sanctuary of the Divine Mercy – reminded Fr. Scaber.

Rekognicja, download of the relics belongs to the essential elements of the canonization process. This is most often done before the beatification itself, in order to take out the small bones of the skeleton, which are then intended for the relics, to honor the faithful who ask for it. – These relics will be able to acquire primarily parish communities, hospital chapels, and in exceptional situations, private persons – the priest told us.

When the skeleton was cleaned, preserved and secured two years ago, the bones on the relics were secured. – Today, other parts of the bones of the Servant of God have been chosen for these separate parts, which will soon become relics. The postulation has prepared one hundred capsules with relics. However, many more relics have been collected than at the moment there is a need, due to the fact that the next recognizing can only take place before canonization, so we do not know when – maybe in a couple, maybe in several dozen years – noted Fr. Scaber.

Part of the relics will be transferred to the parish, which indicates that they are interested in relics, and some will be kept in the church vault.

Małgorzata Pabis

(source: Cracow Archdiocese)

{:}

0 komentarzy