{:pl}Dziękczynienie za beatyfikację Hanny Chrzanowskiej – relacja wideo{:}{:en}Thanksgiving for the beatification of Hanna Chrzanowska – video relation{:}

{:pl}Dziękczynienie za beatyfikację Hanny Chrzanowskiej – relacja wideo{:}{:en}Thanksgiving for the beatification of Hanna Chrzanowska – video relation{:}

{:pl}

Msza Św. dziękczynna za dar beatyfikacji Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej – Pielęgniarki, w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Krakowie, gdzie spoczywają szczątki Błogosławionej.{:}{:en}

 

Holy mass thanks for the gift of the beatification of Blessed Hanna Chrzanowska – Nurse, in the parish church of St. St. Nicholas in Krakow, where the remains of the Blessed are resting.{:}

Beatyfikacja

Beatyfikacja

{:pl}

Relacja z dzisiejszej uroczystości beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej w krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosiedzia w Łagiewnikach.

Fotorelacja – zdjęcia Piotr Jantos

{:}{:en}

A report from today’s beatification ceremony of Hanna Chrzanowska in the Krakow Shrine of the Divine Mercy in Łagiewniki.

Photorelation – photos by Piotr Jantos

{:}

{:pl}Artykuły nt. beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej{:}{:en}Articles on the beatification of Hanna Chrzanowska{:}

{:pl}Artykuły nt. beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej{:}{:en}Articles on the beatification of Hanna Chrzanowska{:}

{:pl}Miedzianą trumienkę wniesiono procesyjnie do kościoła.

Kaplica błogosławionej

Doczesne szczątki służebnicy Bożej złożono uroczyście w alabastrowym sarkofagu przy ołtarzu w nawie południowej kościoła św. Mikołaja w Krakowie. Tu powstanie miejsce kultu pielęgniarki. (więcej)

 

 

Jej chodziło o życie wieczne

O Hannie Chrzanowskiej i o tym, co pozostawiła przyszłym pokoleniom pielęgniarek, dyskutowano 12 kwietnia podczas konferencji „Siostra naszego Boga”. (więcej)

 

Hanna Chrzanowska  patronką szkoły

Imię przyszłej błogosławionej nadano Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie-Nowej Hucie. (więcej)

Płomień Hanny Chrzanowskiej

Nadanie imienia przyszłej błogosławionej pielęgniarki nowohucka szkoła uczciła koncertem w Teatrze im. Słowackiego „Ja to widzę w kolorze płomienia – świat według Hanny Chrzanowskiej”. (więcej)

Bądź jak Hanna Chrzanowska

W Łagiewnikach odbyło się spotkanie młodzieży chcącej włączyć się w przygotowania do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. (więcej)

Wspominali Hannę Chrzanowską

W krakowskim kościele św. Mikołaja odbył się kolejny etap duchowych przygotowań do beatyfikacji pielęgniarki, która posługiwanie chorym łączyła ze świętością osobistą. (więcej)

Modlitwa przy grobie Hanny Chrzanowskiej

Około 200 osób z 40 grup charytatywnych archidiecezji krakowskiej wzięło 24 lutego udział w spotkaniu przygotowującym do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Mszy św. w kościele św. Mikołaja, gdzie znajduje się grób służebnicy Bożej, przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, świadek życia H. Chrzanowskiej. (więcej)

Koncert pamięci Hanny Chrzanowskiej

9 kwietnia wieczorem w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie odbył się koncert „Ja to widzę w kolorze płomienia”, poświęcony Hannie Chrzanowskiej, pielęgniarce, patronce Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie-Nowej ucie, mającej być 28 kwietnia wyniesioną na ołtarze. (więcej)

Grupy charytatywne przy grobie Hanny Chrzanowskiej

Około 200 osób z 40 grup charytatywnych archidiecezji wzięło 24 lutego udział w spotkaniu przygotowującym do beatyfikacji krakowskiej pielęgniarki. (więcej)

Życie Ewangelią jako droga do świętości

Kościół Krakowski rozpoczął duchowe przygotowanie do zbliżającej się beatyfikacji Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Jest to kolejny dar, jaki otrzymujemy na naszej osobistej i wspólnej drodze wiary, nadziei i miłości. Przyszła nowa Błogosławiona przypomina nam, że uczennice i uczniowie Jezusa mogą i powinni dążyć do świętości w każdym stanie życia, w każdym zawodzie, w każdych okolicznościach. – powiedział kardynał Stanisław                                                                       Dziwisz podczas Mszy św. w Kościele św. Mikołaja w Krakowie. (więcej)

Ks. Niepsuj: Hanna Chrzanowska w cierpiącym człowieku widziała rysy cierpiącego Chrystusa

O szczegółach procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej i swoim spotkaniu z krakowską pielęgniarką opowiadał postulator jej procesu ks. Mieczysław Niepsuj podczas wykładu w ramach przygotowań archidiecezji krakowskiej do uroczystości wyniesienia na ołtarze służebnicy Bożej. Kapłan podkreślał, że Hanna Chrzanowska w cierpiącym człowieku widziała cierpiącego Chrystusa. (więcej){:}{:en}

Miedzianą trumienkę wniesiono procesyjnie do kościoła.Chapel of the blessed

The mortal remains of the handmaid of God were solemnly deposited in the alabaster sarcophagus at the altar in the southern nave of the church of St. Nicholas in Krakow. A nursery place will be established here. (more)

 

 

Her was about eternal life

About Hanna Chrzanowska and what she left to future generations of nurses, was discussed on April 12 during the conference „Sister of our God.” (more)

 

Hanna Chrzanowska the patron of the school

The name of the future blessed party was given to the Post-secondary School of Medical and Social Services for Adults in Krakow-Nowa Huta.  (more)

Flame of Hanna Chrzanowska

The school gave the name of the future blessed nurse to the Nowa Huta concert at the Teatr im. Słowacki „I see it in the color of a flame – the world according to Hanna Chrzanowska”. (more)

Be like Hanna Chrzanowska

In Łagiewniki there was a meeting of young people who wanted to join in the preparations for the beatification of Hanna Chrzanowska. (more)

They mentioned Hanna Chrzanowska

In the church of St. Nicholas took the next stage of spiritual preparation for the beatification of a nurse, who combined the service of the sick with personal sanctity. (more)

Prayer at the grave of Hanna Chrzanowska

About 200 people from the 40 charity groups of the Archdiocese of Krakow took part in the February 24 meeting to prepare for the beatification of Hanna Chrzanowska. Holy Mass in the church of St. Nicholas, where the grave of God’s handmaid is located, was presided over by Cardinal Stanisław Dziwisz, witness of the life of H. Chrzanowska. (more)

Concert of the memory of Hanna Chrzanowska

9 April evening at the Teatr im. Slowacki in Krakow hosted the concert „I see it in the color of a flame”, devoted to Hanna Chrzanowska, nurse, patron of the post-secondary school of Medical and Social Services for Adults in Krakow-Nowa Ruda, to be elevated to the altars on April 28. (more)

Charity groups at the grave of Hanna Chrzanowska

About 200 people from the 40 charity groups of the Archdiocese took part in the February 24 meeting to prepare for the beatification of the Krakow nurse. (more)

Living the Gospel as a path to holiness

The Cracow Church began spiritual preparation for the upcoming beatification of the Venerable Servant of God Hanna Chrzanowska. This is another gift that we receive on our personal and shared path of faith, hope and love. The new Blessed has reminded us that the disciples and disciples of Jesus can and should strive for holiness in every state of life, in every profession, in all circumstances. – Cardinal Stanisław Dziwisz said during the Mass. in the Church of St. Nicholas in Krakow. (more)

Fr Niepsuj: Hanna Chrzanowska saw in the suffering man the features of the suffering Christ

He explained the postulator of her process to H. Chrzanowska and her meeting with the Krakow nurse about the details of the beatification process of Fr Mieczysław Niepsuj during the lecture as part of the preparations of the Archdiocese of Krakow to the ceremony of elevating the handmaid of God to the altars. The priest emphasized that Hanna Chrzanowska in the suffering person saw the suffering Christ. (more){:}